Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Cliëntenraad

Sinds 1996 bestaat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Een wet die bepaalt dat elke zorginstelling een Cliëntenraad moet hebben. Deze raad heeft inspraak in het beleid van de instelling vanuit het perspectief van de patiënt. Voor het Prinses Máxima Centrum betekent dit dat de raad er is voor alle kinderen, adolescenten en survivors ( de ‘clienten’) die bij ons worden behandeld én hun ouders.

Bekijk hier het jaarverslag van 2016

Huidige leden

De cliëntenraad bestaat uit 3 leden:

De heer Dirk Duijzer – voorzitter. Hij was, als ouder van een kind met kanker, mede-oprichter en eerste voorzitter van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). Na jaren van leidinggevende en bestuurlijke functies in de land- en tuinbouw werkt hij sinds 2008 als directeur bij Rabobank Nederland.

De heer Niek Krouwel – vice-voorzitter: is als vrijwilliger actief binnen de VOKK, nadat zijn zoon getroffen was door kanker. Hij vervult meerdere bestuurlijke functies in uiteenlopende maatschappelijke organisaties. De heer Krouwel is politicoloog en werkt bij de gemeente Amsterdam als programmamanager bij het Cluster Wonen. Sinds 2010 is hij actief deelnemer aan Alpe d’HuZes.

Mevrouw Marjoleine de Lange 

Taak

De cliëntenraad heeft als doel de medezeggenschap van alle cliënten over het beleid in en van het Prinses Máxima Centrum te waarborgen. Daarom houdt de raad zich bezig met alles wat voor de cliënten van belang is. Dit kan het opnamebeleid zijn, de behandeling, kwaliteit van zorg, de (manier van) informatieverstrekking maar ook de huisvesting en voeding. Taak van de raad is daarbij om te letten op de algemene gang van zaken, eventuele knelpunten en problemen te signaleren en deze op te lossen. De raad voert overleg met en geeft advies aan de raad van bestuur en andere betrokkenen van het Prinses Máxima Centrum. Het is daarom belangrijk dat de cliëntenraad op regelmatige basis contact heeft met de cliënten en hun ouders om zicht te houden hoe een en ander loopt en wordt georganiseerd binnen het Centrum. De cliëntenraad is niet bestemd voor het behandelen van klachten. Daarvoor zijn de klachtenfunctionaris en klachtencommissie.

Samenstelling en eerste leden 

De cliëntenraad van het Prinses Máxima Centrum moet bestaan uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Twee leden worden voorgedragen door de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). Voorts zijn de leden ofwel een survivor en meerderjarig, dan wel een ouder van een kind dat kanker heeft of heeft gehad. Leden kunnen op persoonlijke titel worden benoemd, als dit nodig wordt geacht om de kennis en vaardigheden in de cliëntenraad te waarborgen. 

Deel deze pagina op social media